Direkcija za izgradnju i investicije

Direktor: 
Adresa: ul “M.Tita” bb
Tel: 

 

Direkcija za izgradnju i investicije vrši poslove koji se odnose na:

– obezbjeđivanje uslova za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta;

– pripremu srednjoročnog i jednogodišnjeg programa izgradnje, uređivanja, korišćenja i zaštite građevinskog zemljišta;

– pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje gradskog građevinskog zemljišta (puteve-ulice u naselju, uključujući pješačke prolaze, trgove i javna parkirališta; objekte javne rasvjete; zelene površine u naselju; parkove – pješačke staze, travnjake, terene dječijih igrališta, javnih gradskih objekata; komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu i dr.);

– vršenje pravnih, finansijskih, tehničkih, administrativnih i drugih stručnih poslova za realizaciju programa i praćenje njihove realizacije;

– vršenje poslova na usklađivanju programa uređivanja građevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;

– vršenje poslova u vezi sa rušenjem postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija;

– poslove izgradnje, rekonstrukcije, održavanje, zaštite i korišćanja i upravljanje putevima u zahvatu područja posebne namjene, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa državne uprave;

– pripremu poziva za javno nadmetanje i sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu planova i tehničke dokumentacije izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju objekata koje finansira Opština, organizovanje stručne kontrole i kvaliteta izvedenih radova; pribavljanje odobrenja za građenje, prijem i predaju na upotrebu izgrađenih objekata, pripremu finansijske dokumentacije i praćenje utroška finansijskih sredstava.

Leave a Reply