Komunalna policija

Načelnik: mr Demir Nurković
Adresa: ul “M. Tita” bb, 84 310 Rožaje;
Mob: 068/589-581
E-mail: demir.nurkovic@rozaje.me;
E-mail: komunalnapolicija@rozaje.me;

 

b2aed75f0cd64e40b2a73df4320f0526c753d62cca9cb6e73baa54399882699eDemir Nurkovic rođen je 8. januara 1984. godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Osnovne univerzitetske studije završio je na Prištinskom Univerzitetu – Fakultet primijenjenih znanosti u biznisu, smjer ADMINISTRIRANJE BIZNISA, 10. marta 2007. godine.

Na Ekonomskom fakultetu u Travniku magistrirao je 27. decembra 2013. godine na temu „Upotreba računovodstvene analize u funkciji upravljanja preduzećem“ i stekao naučni stepen MAGISTAR EKONOMIJE, smjer: Ekonomija, menadžment i biznis.

U periodu jun 2007. godine do marta 2008. godine radio je na poslovima osiguranja motornih vozila u Magnat osiguranje AD, Podgorica.

U periodu od marta 2008. godine – maj 2009. godine obavljao je poslove računovodstva i druge ekonomske poslove u firmi DOO „Nokić Company“ Rožaje.

U periodu oktobar 2010. godine – jun 2013. godine radio je u Službi za finansijsko poslovanje Ministarstva odbrane Crne Gore.

Pohađao je više seminara: „Međunarodna bezbijednost i CG-UN, Nato, EU i OEBS“, „Sistem nacionalne bezbijednosti CG“, „Crna Gora na putu u Nato“ i ostale. Od 05. – 07. decembra 2011. godine uspješno je završio obuku „Analiza efekata propisa (RIA)“. 06. i 07. juna 2011. godine položio je stručni ispit za rad u državnim organima.

 

Komunalna policija opštine Rožaje osnovana je  07.05.2007 godine Odlukom Skupštine Opštine Rožaje.
Nadležnosti službe su da se vrši nadzor u sprovođenju zakona koje regulišu komunalnu oblast odnosno komunalni red. Prevashodno  oblasti nadzora su :
 • nadzor u snadbijevanju vodom,
 • odvođenja odpadnih i atmosferskih voda,
 • kontrola javne čistoće,
 • održavanje pijaca,
 • održavanje zelenih i drugih javnih površina,
 • prevoza, deponovanja otpada,
 • održavanje javne rasvete,
 • održavanje komunalnih objekata,
 • kontrola saobraćajne signalizacije,
 • nadzor lokalnih puteva,
 • nadzor prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju,
 • kontrolisanje auto taksi prevoza,
 • nadzor u izgradnji i postavljanju privremenih objekata,
 • nadzor radnog vremena,
 • kontrola ugostiteljskih objekata po pitanju buke,
 • nadzor u održavanju stambenih i poslovnih objekata,
 • nadzor nad upotrebom državnih i opštinskih simbola,
 • i druge poslove iz oblasti komunalne djelatnosti.

Leave a Reply