Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo

Sekretar: Nezir Dacić, dipl.ecc
Adresa: ul “M.Tita” bb, 84 310 Rožaje;
Tel: 051/ 275 332; Mob: 069/ 034 523;
e-mail: nezir.dacic@rozaje.me;

 

Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo vrši poslove uprave koji se odnose na:

– pripremu propisa i drugih akata kojima se stimuliše razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (poreska politika: poreske stope, olakšice, formiranje baze podataka i dr.);

– učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana;

– prikupljanje i ažuriranje informacija o zainteresovanosti preuzeća za ulaganja,projektima podrške, donatorskim aktivnostima i kreditnim linijama za preduzeća i preduzetnike;

– praćenje stanja,prikupljanje i određivanje podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i njihovog značaja za razvoj preduzetništva;

-učestvovanje u procesu privatizacije javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti, analiziranje i predlaganje aranžmana uključivanje privatnog sektora i uslova za dodjeljivanje koncesija;

– učestvovanje u realizaciji državnih mjera,stimulacija razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda,turizam) i prikupljanje i obrađivanje podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; pripremanje programa aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou;

– ostvarivanje saradnje i pružanje informacija zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva,a posebno malih i srednjih preduzeća, sa ciljem korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima, davanje sugestija i podrške za realizaciju pojedinih inicijativa, učestvovanje u promoviranju i realizovanje aktivnosti za razvoj turizma u Opštini;

– predlaganje najboljih preduzetnika i privrednih društava za dodjelu odgovarajućih nagrada u oblasti turizma ipoljoprivrede;

– učestvovanje u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;

– utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje privrednih djelatnosti (ugostiteljstvo, promet robe na malo i vršenje usluga u prometu i dr.), privrednih društava i preduzetnika u skladu sa posebnim propisima;

– izdavanje odobrenja za obavljanjedjelatnsti u produženom radnom vremenu;

– utvrđivanje uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovnih prostorija;

– saradnja sa nevladnim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je i osnovan;

– pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika opštine;

– pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa iz ovih oblasti, uz konsultovanje Glavnog administratra;

– vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Opštine po nalogu Predsjednika opštine i Glavnog administratora.

 

 

 

Leave a Reply