Centar za informacione sisteme

Šef: Rahman S. Škrijelj
Adresa: ul “Jaha Kurtagića” bb (bivša zgrada vojnog odsjeka), 84 310 Rožaje;
Telefon: +382 68 07 97 98

                            69 97 97 98


e-mail: cis@rozaje.me  

 

 
 
Nadležnosti Centra za informacione sisteme:
 
 • organizovanje, planiranje i realizacija informacionog sistema opštine;
 • organizovanje funkcionisanja službe informatike za organe i službe lokalne uprave, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač opština, sa ciljem uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u opštini;
 • predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;
 • kontrolu funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanje mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema;
 • predlaganje automatizacije poslova u javnim preduzećima i ustanovama i u tom smislu izradu projektnih zadataka i učestvovanje u izradi projekata i realizaciji informacionog sistema;
 • izradu i realizaciju planova obuke i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema;
 • izradu planova za opremanje, nabavku opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarskih sredstava;
 • staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima;
 • primjenu jedinstvenih standarda: OS, DBMS i alata za aplikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije i organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka;
 • obavljanje poslova kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa opštine i učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (vodi i ažurira web sajt opštine, objavljuje nacrte akata koje donosi Skupština i Predsjednik opštine, objavljuje plan i program učešća lokalnog stanovništva u donošenju odluka i drugih akata, obavještava o organizovanju tribina, okruglih stolova, objavljuje izvještaje o rezultatima javne rasprave, izvještaje sa sjednica Skupštine opštine i donijetim odlukama i drugim aktima, aktivnostima koje preduzimaju organi opštine i dr.).
 • ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama;
 • pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini opštine i koje donosi Predsjednik opštine;
 • pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativamaza ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa iz ovih oblasti, uz konsultovanje Glavnog administratora;
 • vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Centra za informacioni sistem, u skladu sa zakonom;
 • izrada planova za nabaku i instalaciju opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarskih elemenata.

Leave a Reply